Palanki ugdomoji aplinka. Grupės ugdomoji aplinka laiduoja darnią vaiko  socialinę, emocinę, fizinę, pažintinę ir kalbos raidą. Ugdytojai (tėvai, pedagogai) kuria tokią ugdomąją  (dvasinę ir daiktinę) aplinką, kurioje vaikas yra skatinamas pažinti, atrasti, džiaugtis. Atsižvelgdami į tai ir numatydami ugdomąją aplinką jie:

  • siekia išugdyti teigiamą vaikų savęs supratimą, pasitikėjimą savimi ir kitais;
  • kuria natūralų ir savitą vaikų grupės gyvenimo ritmą;
  • atsižvelgiant į situaciją, geba pasirinkti ugdymo metodus ar juos derinti;
  • derina judrią ir ramią veiklą lauke ir patalpoje, individualią vaikų veiklą su bendrą visų (ar grupelės) veikla;
  • laisvą spontanišką vaikų veiklą derina su numatyta bei organizuota veikla.

Darželio bendrosios patalpos Grupės patalpa suskirstyta į  šias erdves: muzikos ir judesių lavinimo, grožinės literatūros ir ramybės, tyrinėjimų ir kūrybinė, vaidmenų žaidimų. Kuriant erdves ir parenkant žaislus, atsižvelgiama į vaikų amžių, raidos ypatumus, individualius poreikius, interesus ir gebėjimus. Grupės patalpa, inventorius, žaislai bei kitos ugdymo priemonės nuolat prižiūrimi, kad nesukeltų grėsmės mažylių sveikatai. Grupės aplinka priartinta prie namų aplinkos – daug žaislų (vežimėliai, mašinėlės, muzikiniai žaislai, lėlės, knygelės, bokšteliai, piramidės, kaištukai ar kt.) bei priemonių, kurios skatina visuminį vaikų ugdymą(si). Grupės aplinkos kūrime dalyvauja tėvai (globėjai). Grupės aplinka kuriama laipsniškai, nuosekliai.